Algemene voorwaarden & disclaimer My Happy Baby

Aanmelding en communicatie

Met jouw aanmelding geef je aan kennis te hebben genomen van de Algemene voorwaarden. Alle rechten van de door My Happy Baby verstrekte lesmaterialen berusten bij My Happy Baby en RGDB. Het is niet toegestaan om deze in welke vorm dan ook openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door My Happy Baby of RGDB worden verzorgd.

Communicatie vindt plaats middels het e-mail adres dat bij aanmelding wordt opgegeven.

My Happy Baby streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. My Happy Baby aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Privacy

Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke gegevens en er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Een klein deel van de gegevens wordt gebruikt voor de afhandeling van je betaling en bestelling, financiële administratie en rapportage, zodat My Happy Baby een deugdelijke administratie kan voeren.


Prijzen

Prijzen worden vastgesteld door My Happy Baby en worden vermeld op de website. Voor de prijzen die op de website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met My Happy Baby te mogen claimen of te veronderstellen.

Cursus

  1. Toegang tot het account bij My Happy Baby is persoonsgebonden. De gegevens zijn niet overdraagbaar. De videobeelden zijn na aankoop 60 dagen zichtbaar, het cursusboek onbeperkt. Bij misbruik (zoals het gebruik van 3 of meer IP adressen) wordt je toegang meteen ontzegd.
  2. Alle informatie die een cursist verstrekt zal door My Happy Baby vertrouwelijk behandeld worden.
  3. My Happy Baby is bevoegd de overeenkomst tussentijds te beëindigen indien de cursist zich onbehoorlijk gedraagt en/of zijn/haar gedrag de belangen van My Happy Baby schaadt.
  4. Deelname geschiedt op eigen risico. My Happy Baby is nimmer verantwoordelijk voor enig letsel, bij de cursist of enig ander persoon, dat voortkomt door het uitvoeren van oefeningen en/of handelingen tijdens en/of na de cursus.
  5. My Happy Baby is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na de opleiding met de opgedane kennis doet.
  6. Alle informatie die je kunt vinden op www.My Happy Baby.nl en op online leeromgeving is niet bedoeld ter vervanging van diensten of informatie van getrainde (medische) professionals en/of zorg verlenende instanties (zoals kinderartsen, orthopedagogen, osteopaten, lactatiedeskundigen, (huis)artsen, medisch specialisten en fysiotherapeuten). Alle informatie die gegeven wordt tijdens de cursus mag niet gezien worden als vervanging van medische of professionele hulp.

Klachten

My Happy Baby dient binnen twee weken te reageren op een klacht en dient een klacht binnen 30 dagen te hebben afgehandeld.

Aansprakelijkheid

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie van www.MyHappyBaby.nl en de My Happy Baby cursussen is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker. My Happy Baby sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via www.MyHappyBaby.nl

Overige bepalingen

Alle gegevens die op de website www.MyHappyBaby.nl staan vermeld, worden geacht tot deze voorwaarden te behoren. Adviezen en werkmethodes garanderen geen verbetering en mogen uitsluitend worden gebruikt in aanvulling op en nooit in de plaats van een reguliere behandelwijze.

Contact, klantenservice en informatie: info@MyHappyBaby.nl