06 1444 28 52
info@myhappybaby.nl

Voorwaarden My Happy Baby

Aanmelden

Aanmelden voor een groepscursus bij My Happy Baby doe je via de website, telefonisch, What’sApp of per e-mail. Een cursus start vanaf 5 personen. Het maximaal aantal deelnemers bij een cursus is 7 (uitzondering in overleg). Als de cursus definitief is afgestemd (datum en tijdstip) ontvangt elke cursist een bevestiging. Op deze bevestiging worden soort cursus, de data en tijdstip van de cursus met tarief vermeld.

Inschrijving

 1. Met jouw inschrijving geef je aan kennis te hebben genomen van de Algemene voorwaarden.
 2. Gedurende twee werkdagen na de aanmelding heeft de cursist het recht de aanmelding zonder opgaaf van reden te annuleren. Mocht het aantal deelnemers daardoor beneden de 5 personen komen, dan wordt naar nieuwe deelnemer gezocht en dan kan de cursus doorgang vinden.
 3. My Happy Baby behoudt zich het recht voor, indien het aantal inschrijvingen voor een cursus daartoe aanleiding geeft, afwijzend over uw inschrijving te beslissen. Indien het aantal inschrijvingen daartoe reden geeft is My Happy Baby gerechtigd om de cursussen door te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden.


Betaling

 1. Prijzen worden vastgesteld door My Happy Baby en worden vermeld op de website.
 2. Betaling van het lesgeld dient plaats te vinden binnen veertien dagen na ontvangst van de door My Happy Baby toegezonden factuur/betaalverzoek, maar voor aanvang van de cursus.
 3. Wanneer cursist(e) voortijdig de cursus beëindigt of (losse) lessen mist kan geen terugbetaling worden gedaan.

Annuleren

Annuleren van deelname aan een groepscursus kan uitsluitend door de cursist, door middel van contact op te nemen met My Happy Baby inzake de annulering van de inschrijving bij My Happy Baby en kan tot twee weken voor aanvang van de cursus. My Happy Baby brengt dan 30% van het betaalde cursusgeld in rekening voor de gemaakte kosten. Het bedrag dat overblijft wordt binnen 14 dagen naar de rekening van de cursist overgemaakt. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus wordt geen terugbetaling gedaan.

Cursus

 1. Ziekte van de cursist dient telefonisch gemeld te worden.
 2. In het geval van ziekte van de docent zal My Happy Baby één vervangende cursusdag aanbieden per vervallen cursusdag of er wordt voor een vervangend docent gezorgd.
 3. Alle rechten van de door My Happy Baby verstrekte lesmateriaal en cd berusten bij My Happy Baby en Baby Massage Nederland. Het is niet toegestaan om deze in welke vorm dan ook openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door My Happy Baby of Baby Massage Nederland worden verzorgd.
 4. My Happy Baby is bevoegd de overeenkomst tussentijds te beëindigen indien de cursist zich onbehoorlijk gedraagt en/of zijn/haar gedrag de belangen van My Happy Baby schaadt.
 5. Deelname geschiedt op eigen risico. My Happy Baby is nimmer verantwoordelijk voor diefstal van uw persoonlijke bezittingen of enig letsel, bij de cursist of enig ander persoon, dat voortkomt door het uitvoeren van oefeningen en/of handelingen tijdens en/of na de cursus.
 6. My Happy Baby is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat My Happy Baby is uitgegaan van de door deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 7. My Happy Baby is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na de opleiding met de opgedane kennis doet.
 8. Alle informatie die een cursist verstrekt zal door My Happy Baby vertrouwelijk behandeld worden.

Klachten

My Happy Baby dient binnen twee weken te reageren op een klacht en dient een klacht binnen 30 dagen te hebben afgehandeld.

Privacy

Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke gegevens en er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Een klein deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en rapportage, zodat ik, My Happy Baby, een factuur kan opstellen, rapportages kan maken en een deugdelijke administratie kan voeren. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Overige bepalingen

Alle gegevens die op de website www.MyHappyBaby.nl staan vermeld, worden geacht tot deze voorwaarden te behoren. Adviezen en werkmethodes garanderen geen verbetering en mogen uitsluitend worden gebruikt in aanvulling op en nooit in de plaats van een reguliere behandelwijze.